Muzik Magazine Concert Review : Yundi Li by Chia-Hui Lu 2010 Dec. 謬斯克 古典樂刊 No.49 樂評 盧佳慧撰文 《坐看雲起時-李雲迪鋼琴獨奏會》